About  Course  Disciplines  Faculty  Research  Chinese 
Position: index > Faculty
Xuefei Huang 2018-12-18 
Sufen Xiao 2018-12-18 
Yan Qun 2018-12-18 
Qiwu Shi 2018-12-18 
Qiang Chen 2018-12-18 
Ping Zhang 2018-12-18 
Lei Yang 2018-12-18 
Jun Li 2018-12-18 
Hong Liu 2018-12-18 
Total24   2/2 
NextLast  Page

College of Materials Science and Engineering
Sichuan University
No.24 South Section 1,Yihuan Road,Chengdu,Sichuan,P.R.China,610065
E-mail:llj@scu.edu.cn
Tel:  +86-28-85416050      Fax:  +86-28-85416050